Regulamin
Regulamin Multimedialnej Platformy Społeczności Klubowej - SHOK


I Wstęp

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego SHOK znajdującego się pod adresem internetowym www.shok.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Właścicielem Serwisu Internetowego SHOK jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402.

Pion o nazwie Shokin’ Promotion, działający przy Uniwersytecie Szczecińskim, reprezentowany przez Krzysztofa Sowę (tel.725559666). Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona przez AIP do kontaktu przy realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.Właściciel Serwisu Internetowego powierza Shokin’ Promotion rolę Administratora Serwisu.


II Definicje

1. SHOK – Multimedialna Platforma Społeczności Klubowej - SHOK zwana dalej serwisem lub SHOK, zarejestrowany pod adresami http://www.shok.pl oraz http://shok.pl, zarządzana przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedziba w Warszawie przy ul. Pięknej 68, NIP: 524-249-51-43, będący serwisem internetowym, umożliwiającym zarejestrowanym użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych, organizowanie imprez, zamieszczanie własnych treści, publikację własnej muzyki, filmów oraz zdjęć. SHOK może świadczyć inne usługi droga elektroniczną.

2. Regulamin – prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora, a także załączniki, będące podstawą działania serwisu SHOK.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez serwis SHOK.

4. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis SHOK.

5. Moderator – podmiot odpowiedzialny za poprawność treści dodawanych przez Użytkowników.

6. Osoba – fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

7. Profil – strona użytkownika serwisu zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia przekazane przez niego do serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników.

8. Profil Personalny – miejsce udostępnione dla Użytkownika w serwisie SHOK, za pośrednictwem którego wprowadza on swoje dane i osobiście nimi zarządza.

9. Profil Wirtualny – nie związane bezpośrednio z osobą użytkownika serwisu.

10. Profil Podstawowy – rodzaj profilu personalnego, do których zalicza się profile Klubowicza, VIP-a, Artysty i Managera.

11. Profil Dodatkowy – profil Klubu, Agencji, Labelu, możliwy do założenia jedynie przez posiadacza profilu Managera.

12. Profil Klubowicza – podstawowy profil użytkownika na portalu Shok.

13. Profil VIP – rozbudowana, odpłatna wersja profilu Klubowicza umożliwiająca użytkownikowi korzystanie z dodatkowych opcji.

14. Profil Artysty – profil przeznaczony wyłącznie dla artystów (DJ, live P.A., wokalista, instrumentalista, producent) umożliwiający publikację własnej muzyki.

15. Profil Managera – profil umożliwiający zarządzanie profilem podstawowym oraz kilkoma profilami dodatkowymi.

16. Profil Klubu – profil klubu muzycznego prowadzony przez posiadacza profilu Managera lub wyznaczonej przez Administratora osobę.

17. Profil Agencji – profil przeznaczony dla agencji promocyjnych, muzycznych i blookingowych oraz kolektywów.

18. Profil Labelu – profil przeznaczony dla wytwórni muzycznych (labeli), umożliwiający publikację własnej muzyki.

19. Baza Profili – zbiór zdjęć i danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Użytkowników serwisu SHOK, które przetwarzane są i gromadzone za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

20. Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między użytkownikami serwisu oraz między administratorem a użytkownikami serwisu.

21. Prezent – odpłatna wirtualna grafika, którą użytkownicy serwisu mogą sobie wzajemnie wręczać.

22. Program Partnerski - program umożliwiający otrzymywanie przez użytkowników punktów za poszczególne formy aktywności na serwisie SHOK.

23. Sklep - miejsce wymiany punktów zdobytych w ramach Programu Partnerskiego na nagrody rzeczowe w postaci materialnej i niematerialnej.

24. Giełda - miejsce w serwisie SHOK, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą nieodpłatnie zamieszczać ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nowego bądź używanego sprzętu muzycznego/scenicznego lub nośników muzycznych.


III Techniczne warunki korzystania z serwisu

Dla prawidłowego korzystania z serwisu SHOK niezbędne jest posiadanie przez użytkownika:
1. Dostępu do sieci Internet;
2. Urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem pozwalającym na przeglądanie jego zasobów.


IV Warunki korzystania z serwisu SHOK

1. Korzystanie z serwisu co do zasady jest bezpłatne. Administrator może również wprowadzić odpłatne usługi/funkcjonalności serwisu, które zostaną odpowiednio oznaczone.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności w zakresie korzystania z serwisu.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zarejestrowanymi Użytkownikami następuje w momencie pierwszego logowania Użytkownika w serwisie za pomocą samodzielnie ustalonego loginu i hasła.

4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto Użytkownika. Usunięcia Konta Użytkownika jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Materiały Zgłaszane przez Użytkowników oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. SHOK nie firmuje żadnych Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Materiałami Zgłaszanymi przez Użytkowników.

6. Pliki graficzne zamieszczone przez Użytkowników oznaczane są automatycznie przez system znakiem wskazującym na Serwis SHOK jako miejsce publikacji pliku. Przedmiotowe oznaczenie pliku nie powoduje powstania odpowiedzialności po stronie SHOK za Materiały Zgłaszane przez Użytkowników. Pkt IV.5 stosuje się.

7. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez SHOK jego Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników w celu świadczenia Usług przez SHOK, oraz w celu używania jego Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników w sposób określony na Witrynie Internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

8. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników, o ile takie materiały są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie SHOK licencji.

9. Administrator zastrzega sobie prawo (choć na Administratorze nie będzie spoczywał obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy Materiały Zamieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w zgłaszanym treściom oraz może usunąć Materiały Zamieszczane przez Użytkownika i/lub uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie Materiału Zamieszczanego przez Użytkownika, o ile ten nie będzie przestrzegał Warunków świadczenia Usług.

10. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Witryny Internetowej i Usług, może być narażony na zawarte w Materiałach Zgłaszanych przez Użytkowników treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec SHOK na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich Materiałów Zgłaszanych przez Użytkowników.

11. Użytkownicy nie mogą umieszczać w serwisie treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, obraźliwych, naruszających godność, dobre imię, dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów miedzy narodami oraz treści pornograficznych. Zakaz ten obejmuje również zakaz umieszczania linków/przekierowań do stron, na których takie treści są rozpowszechniane.

12. Administrator informuje, że serwis zawiera materiały stanowiące przedmiot własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (zdjęcia, teksty, grafiki, utwory muzyczne, materiały video), znaki towarowe, bazy danych, itp. Ponadto wygląd i układ serwisu jak również prezentowanych w nim treści stanowi odrębny i samodzielny przedmiot ochrony. Podobnej ochronie mogą podlegać materiały umieszczane w serwisie przez Użytkowników.

13. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu oraz materiałów umieszczonych w serwisie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, tj. wyłącznie na własny użytek, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Niezgodne z powyższymi zasadami korzystanie z serwisu lub materiałów umieszczonych w serwisie (w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja, publiczne odtwarzanie/udostępnianie, wykorzystywanie do celów komercyjnych) bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione i może doprowadzić do usunięcia Konta Użytkownika i odmowy dostępu do serwisu. Ponadto korzystanie z materiałów zgromadzonych w serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu może prowadzić do odpowiedzialności Użytkowników na podstawie odrębnych przepisów prawa.


V Dodawanie muzyki

1. Dodawanie muzyki w postaci pojedynczych utworów lub zarejestrowanych występów artystycznych możliwe jest wyłącznie przez użytkowników posiadających profil Artysty lub zarządzający profilem Labelu.

2. Użytkownicy w/w profili dodając muzykę oświadczają, iż posiadają wszelkie prawa do dodawanych przez siebie utworów muzycznych i nie będą rościć sobie żadnych roszczeń z tytułu wykorzystywania ich na Serwisie SHOK.

3. W przypadku wystąpienia naruszeń zapisów niniejszego regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanej muzyki naruszającej regulamin oraz usunięcia profilu z którego dana muzyka została dodana.


VI Odpowiedzialność Administratora z tytułu korzystania z Serwisu SHOK

1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach serwisu w celu umożliwienia im wymiany oraz umieszczania w serwisie informacji/treści/muzyki/video. W związku z tym, rola Administratora ograniczona jest do przechowywania tych materiałów w systemie informatycznym.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, ani za działania Użytkowników podejmowane w ramach Serwisu. W szczególności Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikającego z ich działalności w ramach serwisu (tj. z korzystania z treści/materiałów umieszczonych w serwisie niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również umieszczania w serwisie treści/materiałów naruszających prawa osób trzecich) oraz innych naruszeń prawa związanych z ich aktywnością. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych Osób.

3. Serwis SHOK w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w serwisie albo niezgodne z intencjami Użytkowników wykorzystanie danych ujawnionych przez nich w serwisie.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o treści serwisu, w tym do usuwania treści/materiałów, które zostały umieszczone w serwisie przez Użytkowników z naruszeniem postanowień Regulaminu. W przypadkach rażących naruszeń Regulaminu oraz innych uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika oraz odmówić Użytkownikowi dostępu do serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych w ramach Programu Partnerskiego punktów lub przyznania za nie nagród jeśli działania użytkownika pokierowane były jedynie chęcią uzyskania dużej liczby punktów np po przez dodanie kilka razy tych samych rzeczy.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dodawania wg. uznania, dodatkowych punktów w Programie Partnerskim użytkownikom, którzy wykażą się dodatkowym zaangażowaniem.

12. Szczegółowe zasady korzystania z Programu Partnerskiego oraz tabela punktów znajduje się na stronie www.shok.pl/faq/program_partnerski


VII Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu SHOK

1. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania tekstu/zdjęć/filmu w serwisie SHOK, do których:
- posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w serwisie,
- zdjęcie/film przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez konieczności wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

3. Umieszczenie zdjęć na których znajduje się inne osoby niż Użytkownik możliwe jest tylko za zgodą osób, których wizerunek widnieje na zdjęciu.

4. Moderator serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika. Formę tego potwierdzenia wybierze indywidualnie dla danej osoby moderator serwisu. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta.


VIII Dane Osobowe i Polityka Prywatności

1. Użytkownik z chwila rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania do przedstawienia przez Użytkownika kserokopii/skanów dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika. Do czasu przesłania przedmiotowych dokumentów Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa a także innych uzasadnionych sytuacjach. Dotyczy to miedzy innymi profilów użytkowników, zdjęć, filmów, tekstów oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz powodów dla których to zrobił.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.


IV Przepisy końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Właścicielem Serwisu przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika oraz do zablokowania dostępu do serwisu danemu użytkownikowi w każdej chwili i w sytuacji naruszenia zasad niniejszego regulaminu bądź prawa.

6. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenia Administratorowi serwisu na adres redakcja(at)shok.pl

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://shok.pl/regulamin.